100pcgratuit

FAQ  -  Contact

Uw paswoord vergeten ?   |   Nog niet ingeschreven ?

Privacy & Terms

Perso

Vooraleer u lid wordt, verzoeken wij u uitdrukkelijk onze algemene verkoopsvoorwaarden en ons handvest van het respect voor het privéleven te raadplegen om na te gaan dat uw gegevens enkel gebruikt zullen worden in een zeer specifiek kader en dat er geen verborgen kosten schuilgaan achter de gratis diensten die door Move en zijn Partners worden aangeboden.

 

Algemene gebruiksvoorwaarden van Move!

U verhuist binnenkort of u bent dit van plan? Bij Move! vindt u alles voor uw verhuizing!

Wanneer u zich gratis inschrijft bij Move!, kunt u genieten van onze talrijke tips en kunt u uw adreswijziging in één enkele handeling aangeven via Move! Address.

U kunt eveneens alle informatie terugvinden die u zal helpen bij uw verhuizing wanneer u de verschillende rubrieken van Move! Info overloopt.

Op de koop toe kunt u gratis uw Move! Box bestellen, uw welkomstgeschenk.

Algemene gebruiksvoorwaarden van Move! De toegang tot de Website van Move! is onderworpen aan het respect voor de onderhavige gebruiksvoorwaarden.

Wanneer het Lid zich inschrijft op de portaalsite van Move!, stemt hij noodzakelijkerwijs en zonder voorbehoud in met alle onderhavige algemene voorwaarden.

De term 'Website' duidt het geheel van de inhoud en de pagina's aan waartoe de internetgebruikers of het Lid toegang hebben op het adres www.move.be.

De term 'Lid' duidt een meerderjarige natuurlijke persoon aan, of de groep van twee meerderjarige natuurlijke personen die optreden buiten enige professionele activiteit, die zich inschrijft bij Move! De term 'Lid' duidt een meerderjarige natuurlijke persoon aan, of de groep van twee meerderjarige natuurlijke personen die optreden buiten enige professionele activiteit, die zich inschrijft bij Move!

Move! is helemaal gratis

De diensten die aangeboden worden door Move! zijn helemaal gratis voor alle Leden.

Voor de online gegevensinvoer wordt er geen enkele betaling gevraagd tijdens de aansluiting bij de Website van Move!. De kosten van de internetverbinding zijn echter voor de rekening van het Lid en zullen in geen geval vergoed worden.

Wat Move! allemaal doet voor u

Move! wordt uitsluitend aangeboden aan natuurlijke personen om ze te helpen bij hun verhuizing in België. De Site biedt drie Diensten aan:

Move! Box:Geniet van al onze aanbiedingen: reductiebonnen, promoties, e-coupons of promocodes, exclusief voor de Move! Box.

Move! Address*: maak gebruik van onze efficiënte, volledige en volledig gratis dienst voor de kennisgeving van uw adreswijziging, waarmee u zeer eenvoudig uw adreswijziging kunt doorgeven aan al uw leveranciers.

Move! Info: ontdek een afdeling die volledig gewijd is aan nuttige informatie bij een verhuizing, alsook handige of leuke tools.

 

Lid worden

De aansluiting bij Move! wordt online aangeboden via de Website www.move.be

Het is eveneens mogelijk zich aan te sluiten bij Move! binnen het DELHAIZE-netwerk wanneer u gebruikmaakt van het document voor de kennisgeving van uw adreswijziging dat beschikbaar is in alle verkooppunten.

Om Lid te worden van de Website en zo te kunnen genieten van de Diensten die aangeboden worden door Move!, dient u enkel het online formulier in te vullen, alsook de velden die weergegeven worden op de inschrijvingspagina's van de Website. Zodra het formulier online ingevuld en gevalideerd is, zal Move! een e-mail versturen naar de gebruiker om zijn inschrijvingsaanvraag te bevestigen.

Het Lid wordt ervan op de hoogte gebracht dat Move! en zijn Partners met hem kunnen communiceren via de door hem aangegeven middelen, in het bijzonder via briefwisseling of via e-mail. Het Lid verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de adressen die hij opgeeft gedurende de volledige behandeling van zijn dossier geldig zijn.

De bescherming van uw privacy is één van onze prioriteiten. Indien u hierover vragen zou hebben, verzoeken wij u onze privacyverklaring te raadplegen.

Beperking van aansprakelijkheid

Het Lid verbindt zich ertoe en stemt er in het bijzonder mee in de dienst niet voor illegale doeleinden aan te wenden, het netwerk dat verbonden is met de dienst of de servers van derden niet te storen of te verbreken en zich te schikken naar alle voorschriften die in het algemeen van kracht zijn.

www.move.be is een website voor het verstrekken van informatie en het verlenen van diensten met betrekking tot verhuizingen.

De informatie die verspreid wordt op de Website is afkomstig van betrouwbaar geachte bronnen. Move! kan de nauwkeurigheid of de toepasselijkheid van deze gegevens echter niet waarborgen. Bovendien is de informatie die ter beschikking gesteld wordt op de Website uitsluitend informatief en kan deze in geen geval enige vorm van advies of aanbeveling vormen.

Bijgevolg kan Move! in geen enkel opzicht verantwoordelijk gesteld worden voor het gebruik van de informatie en inhoud die beschikbaar is op de gehele Website.

Het Lid is de enige verantwoordelijke voor het correcte gebruik, met doorzicht en gezond verstand, van de informatie die op de Website ter beschikking wordt gesteld.

De toegang tot bepaalde afdelingen van de Website vereist het gebruik van gebruikersidentificatie. Het Paswoord, dat gekozen wordt door het Lid, is persoonlijk en vertrouwelijk. Het Lid verbindt zich ertoe zijn paswoord geheim te houden en het in geen enkele vorm en aan niemand te onthullen. Het Lid gebruikt zijn Gebruikersnaam en zijn Paswoord op het internet op eigen risico. Het is de taak van het Lid om alle nodige maatregelen te treffen zodat zijn eigen gegevens tegen elke inbreuk beschermd zijn.

Move! verbindt zich er evenwel toe de gebruikelijke technische beveiligingsmiddelen aan te wenden om op deze manier bij te dragen tot de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de bezorgde gegevens. Het Lid is ervan op de hoogte dat één of meerdere cookies, die geen persoonlijke informatie bevatten, op zijn harde schijf geplaatst kunnen worden om zijn identificatie te verzekeren. Het Lid erkent op de hoogte te zijn van de beperkingen en verplichtingen die eigen zijn aan het internet en erkent in dit opzicht dat het onmogelijk is de veiligheid van de gegevensuitwisseling te waarborgen. Move!kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inbreuken die voortvloeien uit een overdracht van informatie, inclusief die van zijn Gebruikersnaam en/of zijn Paswoord via de Dienst.

Move! kan in geen geval, binnen de grenzen van het toepasbare recht, verantwoordelijk gesteld worden voor de schade en/of inbreuken, rechtstreeks of onrechtstreeks, materieel of immaterieel, of van welke aard dan ook, die voortvloeien uit de onbeschikbaarheid van de Dienst of uit het Gebruik van de Dienst. De term 'Gebruik' dient in de ruime zin van het woord begrepen te worden, namelijk elk gebruik van de Website, al dan niet toegestaan.

Het Lid is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de Website en van de Diensten ervan.

De Website biedt hyperlinks aan naar andere websites die uitgegeven en/of beheerd worden door derden. Move! stelt het Lid op de hoogte van het feit dat de Move!-website links of hyperlinks kan bevatten naar andere websites ('verbonden websites'). Het Lid aanvaardt dat Move! elke vorm van verantwoordelijkheid van zich afschuift op het vlak van de inhoud die weergegeven wordt op een verbonden website of van elk product en elke dienst waarnaar de verbonden website verwijst. De verbonden website wordt beheerd door een operator die onafhankelijk is van Move!.

Aangezien er op deze externe hulpbronnen geen enkele controle wordt uitgeoefend, erkent de Gebruiker dat Move! geen enkele vorm van verantwoordelijkheid op zich neemt met betrekking tot de terbeschikkingstelling van deze hulpbronnen en niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor de inhoud ervan.

Wijziging van de Dienst en onderbreking van de Dienst

Move! brengt het Lid op de hoogte dat de organisatie zich het recht voorbehoudt af en toe de Dienst te wijzigen of de Dienst stop te zetten, zonder dat het Lid aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.

Indien het Lid zijn aansluiting niet opzegt en de dienst voortdurend blijft gebruiken, houdt dit in dat hij de wijzigingen die aangebracht werden aan de dienst aanvaardt.

Move! kan niet verantwoordelijk gesteld worden in het geval van overmacht of feiten die onafhankelijk zijn van zijn wil.

Intellectuele eigendom

De Website, in het bijzonder de inhoud ervan, wordt beschermd door het recht dat van kracht is in België. Move! is de enige houder van alle intellectuele eigendomsrechten op de Website en op de inhoud ervan (in het bijzonder de teksten, foto's, illustraties, afbeeldingen, logo's...).

De inhoud die weergegeven wordt op de Website is het voorwerp van een auteursrecht, en het kopiëren of het verspreiden ervan, zonder schriftelijke uitdrukkelijke toelating van Move!, vormt een vervalsing die strafbaar is.

'Move!', 'Move! Box', 'Move! Address' en 'Move! Info' zijn merken die gedeponeerd zijn door Move!. Elke niet-toegestane kopie van deze merken, logo's en kentekens vormt een vervalsing die strafbaar is. De overtreder loopt het risico op burgerlijke en strafrechtelijke sancties.

Evolutie van de gebruiksvoorwaarden

Move! behoudt zich het recht voor de bepalingen, voorwaarden en vermeldingen van de onderhavige Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen.

Daarom wordt het de Gebruiker aanbevolen de laatste versie van de Gebruiksvoorwaarden die beschikbaar is op de Website regelmatig te raadplegen.

Indien één van de voorwaarden van de onderhavige versie nietig of ontoepasselijk verklaard zou worden, blijven de overige voorwaarden van de onderhavige versie volkomen van kracht.

Het onderhavige document omvat de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het voorwerp van dit document en tot de dienst van Move!.

Einde of Opzegging

Move! kan zonder opzegtermijn noch recht op vergoeding een einde maken aan de dienstverlening.

Het Lid kan, op elk moment en zonder reden, zijn deelname aan het Move!-programma beëindigen door op de daarvoor voorziene knop op de website te klikken, of door op de optie 'opt-out' te klikken die in elke verzonden e-mail opgenomen wordt.

Toepasbaar recht en rechtspraak

De regels op het vlak van recht, die van toepassing zijn op de inhoud en de gegevensuitwisseling op en rond de Website, worden bepaald door de Belgische Wetgeving. In het geval van een geschil waarvoor in der minne geen overeenkomst kan bereikt worden, zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Uitgever

De onderhavige Website wordt uitgegeven door Consult4You Sprl, Biolleylaan 24, 1150 Brussel - België. Ondernemingsnummer 0882.380.987

Contact : Contact@move.be

 

Bijzondere voorwaarden inzake het gebruik van Move! Address

 

Bij het gebruik van Move Address geeft het Lid Move! de toestemming als zijn mandataris op te treden bij de Partners voor de kennisgeving van zijn adreswijziging, wanneer dit via de Website geregeld wordt.

De dienst Move! Address wijzigt op geen enkele manier de bestaande contractuele relatie tussen de Partners en het Lid, en maakt geen nieuwe relaties aan. Op deze manier blijft het Lid verantwoordelijk voor de aanvullende verplichtingen die mogelijk opgelegd worden door de Partners bij een verhuizing (bijvoorbeeld: mededeling van de meterstand).

Het is dus de verantwoordelijkheid van de twee partijen (Lid en Partners) om contact op te nemen met elkaar volgens de modaliteiten van het contract dat ze hebben afgesloten om zo, indien nodig, de aard van hun contractuele en commerciële relaties te laten evolueren (bv. het wijzigen van diensten, opzeggingen...)

Het Lid erkent op de hoogte te zijn dat, hoewel Move! de Partners die aangeduid werden door het Lid zo snel mogelijk op de hoogte stelt, het Lid gedurende een bepaalde periode nog steeds reclame, die uitgegeven en verzonden wordt door bepaalde Partners (voornamelijk verkoop op afstand), op zijn oude adres kan ontvangen. Het is mogelijk dat deze verzendingen op voorhand gepland werden.

Het Lid is helemaal verantwoordelijk voor het invullen van het formulier en verzekert zich ervan dat de verstrekte elementen correct zijn. Hij verklaart op zijn erewoord dat de informatie die hij doorgeeft nauwkeurig is, in het bijzonder de informatie met betrekking tot zijn identiteit.

In het geval van een valse verklaring loopt het Lid het risico op vervolging volgens de bepalingen van het Strafwetboek en stelt hij zich als enige verantwoordelijk voor de schade die Move! of een derde kan oplopen, in het bijzonder bij een valse verklaring of onvolledige of onnauwkeurige informatie. Move! zal dan de kennisgeving van de adreswijziging aan de betrokken Partners annuleren.

Wanneer het Lid ervoor gekozen heeft via Move! Address Leveranciers te verwittigen die niet voorkomen in de lijst op de Website, dus door gebruik te maken van de functie 'Een leverancier toevoegen', worden deze leveranciers verwittigd op de verantwoordelijkheid van het Lid.

Wanneer Move! het formulier ontvangt, wordt alles in het werk gesteld om, in naam en in opdracht van het Lid, binnen de 2 werkdagen, zonder de termijn van 5 werkdagen te mogen overschrijden, het volgende door te geven aan de Partners:

  1. de kennisgevingen van de adreswijziging aan de geselecteerde Partners, waarvoor er voldoende gegevens verschaft werden door het Lid om zijn identificatie door deze Partners ('Gebruikersidentificatie Partners') mogelijk te maken.
  2. de aanvragen voor handelscontacten.

Op uitdrukkelijke vraag van bepaalde Partners, voor een betere update van hun ledendatabanken, kan Move! hen de informatie van de adreswijziging van het Lid echter pas enkele dagen voor de effectieve verhuisdatum doorgeven.

De verhuisdatum, de informatie met betrekking tot het nieuwe adres, alsook de personalia van het Lid kunnen op elk moment volledig of gedeeltelijk gewijzigd worden via de persoonlijke ruimte van het Lid.


Bovenaan de pagina
  • Delhaize
  • Delhaize
  • Delhaize

Ik schrijf me onmiddellijk in

en geniet meteen van de gratis Move! Box.

Of ik gebruik mijn Facebook-account om te verbinden

Facebook Connect